امروز برابر است با :1403-02-30
نمونه اسم شرکت سه سیلابی و چهار سیلابی

نمونه اسم و ایده برای ساخت اسم شرکت سه و چهار سیلابی

مجله چرخونکی : اگر شما هم به دنبال اسم مناسب و ایده برای ساخت اسم شرکت سه و چهار سیلابی هستید با ترکیب اسم های مختلف از لیست نمونه اسامی شرکت , عمرانی , ساختمانی , موسسه فرهنگی , خدماتی , هنری , صنعتی , تجهیزات پزشکی , بازرگانی , برنامه نویسی , معماری , حسابداری , مهندسی , برای شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود و موسسات و ….. استفاده کنید.

انتخاب اسم شرکت یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت و تاسیس یک کسب و کار است، نام انتخابی نقش بسیار مهمی در تجارت خواهد داشت. مخصوصا که امروزه به دلیل زیاد شدن شرکت ها انتخاب اسم شرکت مناسب برای آنها بیش از پیش سخت شده و پر از نکات ریز و درشتی است که می تواند در انتخابمان ، تأثیر گذار باشد.

ایده های انتخاب اسم شرکت چه شرایطی داشته باشند ؟

بعضی از کارشناسان اسامی خبری ( اسامی که به مشتری اعلام می­کنند که فعالیت شما در چه زمینه ای است) و عده ای اسامی انتزاعی و ابداعی را پیشنهاد می­دهند( زیرا اعتقاد دارند این اسمها بیشتر در ذهن افراد می­ماند).
البته یاداور می­شویم که اسم شرکت هرچه باشد اگر توسط یک بازاریابی قوی و یک استراتژی مناسب حمایت شود می­تواند به موفقیت برسد.انتخاب اسم شرکت فرآیند پیچیده ای دارد و جزو اولین قوانین ثبت شرکت و یکی از اصلی ترین مراحل آن است.

نمونه اسم شرکت باید این ویژگی ها را داشته باشد:

  • اسم انتخاب شده نباید لاتین باشد.
  • اگر می­خواهید از اعداد در نام استفاده کنید باید آن را به صورت حروف بنویسید.
  • نام انتخابی نباید تکراری باشد نام مورد نظر نباید هیچگونه عین ،تشابه در بانک اطلاعات سازمان ثبت شرکتها داشته باشد.
  • اسم شرکت باید خاص باشد( مانند اسم افراد یا حیوانات یا مکان­های جغرافیایی یا اسامی که جمع بسته نمی­شوند)
  • از کلماتی مانند شاهد یا ایثارگران یا مانند این­ها که مختص به بنیاد شهید است استفده نکنید.
  • از اسامی افراد معروف مانند دانشمندان یا شعرای حال حاضر نباید استفاده شود.
  • انتخاب اسم شرکت باید حتما از میان اسامی که ریشه فارسی دارند باشد.

لیست پیشنهادی نمونه اسم شرکت سه و چهار سیلابی

نکته : در این لیست بنا بر نیاز خود که میخواهید اسم شرکت شما سه سیلابی و یا چهار سیلابی باشد اسم ها را بایستی با هم ترکیب کنید.

لیست نمونه اسم مناسب و ایده برای ساخت اسم شرکت سه و چهار سیلابی  , عمرانی , ساختمانی , موسسه فرهنگی , خدماتی , هنری , صنعتی , تجهیزات پزشکی , بازرگانی , برنامه نویسی , معماری , حسابداری , مهندسی , برای شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود و موسسات

الف

نام معنی
آبادان خرم و باصفا
آبتین نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آبستا اوستا
آتروپات نام والی آتروپاتن ( آذر آبادگان)
آترین نام پسر اوپدرم در زمان داریوش یزرگ
آتش فروغ و روشنایی
آخیشج نماد،عنصر
آدُر آذر، آتش
آرمین آرامش، مرد همیشه پیروز
آذر بُرزین نام موبدی بوده
آذر آیین نام پسر آذر ساسان
آذز افروز نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
آذر باد نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم
آذربُد نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند
آذربود موبدی در زمان یزدگرد
آذرپَژوه پسر آذر آیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش
آذرپناه نام یکی از ساتراپ آذر آبادگان
آذرخش صاعقه،برق
آدرفر در اوستا به دارنده فر آذر
آذرکیوان از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ
آونگ آویخته، نگهدارنده
آویز آویختن، نگهداری
آیریک نام نیای یازدهم اشوزرتشت
اُبدَه بی آغاز
اَببیش بی رنج
اپرنگ نام پسر سام
اَپروَند دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند
اَپروَیژ پیروزمند و شکست ناپذیر
اَپیوه نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی
اَترس دلیر، بی ترس
اَرتان راستگو. نام پسر ویشتاسب
ارج ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت
ارجاسب اوستایی آن یعنی دارای اسبان پر ارزش
ارجمند با ارزش
ارد نام سیزدهمین پادشاه اشکانی
اردشیر نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
اردلان از واژه ارد ایرانی است
اردوان در اوستا، پشتیبان راستی و درستی است.
افشین نام سردار ایرانی
اقاقیا درختی با گل های سپید
اَگومان بی گمان
البرز کوه بلند.نام پهلوانی است
الوند توانا و تیز پا
ایدون این چنین، اینگونه
امیدوار نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
امید نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد
ایرانپور از نام های برگزیده
اَنوش بی مرگ. جاویدان
انوشیروان پاکروان، پادشاه ساسانی
اهنَوَد رهبری و فرمانداری.نخستین بخش از سروده گات ها
آریا اصیل و آزاد
اوتانا نام یکی از یاران داریوش
اَوَرداد از سرداران کورش بزرگ
اَورمزدیار خدایار، یاور اهورا
اوژن زننده و شکست دهنده دشمن
اوستا دانش، کتاب دینی
اوشَه بامداد و سپیده در اوشهین گاه

ب

نام معنی
بابک نام پسر ساسان در زمان اشکانیان
بادرام کشاورز
بامداد نام پدر مزدک
بامگاه هنگام بامداد
بخت آفرین نام پدر هیربد شهریار
بَخشا از نام های روزگار هخامنشیان
بیژن نام پسر گیو
بَرازمان بلند اندیشه
بُرزو بلند بالا. نام پسر سهراب
بَرسام نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
بَرِشنوم پاک و تمیز
بُزرگمهر نام مهین دستور انوشیروان دادگر
بَگاش نام یکی از سرداران هخامنشی
بُندار دارنده اصل و بنیاد
بَهاوند در اوستا به چم و هوونت دارنده نیکی
بهرام فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه
بِهروز روزگار نیک و خوش
بِهمرد از نام های برگزیده
بهنام نیک نام
بوجه رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی

پ

نام معنی
پارسا پرهیزکار
پاکدین دین درست، دین پاک
پاکزاد پاک نژاد،نجیب
پالیز کشتزار
پدرام نام نبیره سام.درود، شادباش
پَرَنگ نام پسر سام
پَریبُرز بلند بالا،نام پسرکیکاووس
پژمان از نام های برگزیده
پشوتَن پیشکش کننده تن یا فداکار
پولاد نام پسر آزادمرد پسر رستم
پویان پوییدن
پیلتَن پهلوانی بوده از فرزندان رستم زال
پوروشسب دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت
پژدو نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکتمه سرایان نامی زرتشتی

ت

نام معنی
تاژ برادر هوشنگ پیشدادی
تَسو واحد زمان
تَنسِر نام موبد موبدان روزگار اردشیر بابکان
تَهمتَن بزرگ پیکر
توانا نیرومند، زورمند
تورج دلیر و پهلوان
تیرداد بخشنده تیر.نام دومین پادشاه اشکانیان
تیگران نام یکی از سرداران خشایار شاه

ج ، چ ، خ

لیست نمونه اسم مناسب و ایده برای ساخت اسم شرکت سه و چهار سیلابی  , عمرانی , ساختمانی , موسسه فرهنگی , خدماتی , هنری , صنعتی , تجهیزات پزشکی , بازرگانی , برنامه نویسی , معماری , حسابداری , مهندسی , برای شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود و موسسات

نام معنی
جان پرور نشاط انگیز
جاوید نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان
جمشید از پادشاهان پیشدادی
چالش با ناز و غرور
چلیپا گردونه مهر
چینوَد چگونه زیستن
خداداد از نام های برگزیده
خدیو بلند جایگاه،سرور
خرم شادمان، خوش
خشاشه از سرداران ایرانی در دوره گشتاسب
خشنود شاد، شادمان، خوشحال
خوش منش نیک نهاد
خُونیرِت نام یکی از هفت کشور زمین

د

نام معنی
داتَه دادگری،قانون
دادار دادگر،عادل
دادبان نگهبان قانون
دادبه قانون خوب
دادپویه از شاگردان موبد کیخسرو پور آذرکیوان
دادجو جوینده عدل و داد
دادخواه خواستار عدل و داد
داژو سوخته، داغ
دانا هوشیار، آگاه
دیهیم کلاه پادشاهی
دَسَم فرمانده ده تن سرباز
دماوند نام سرداری در زمان ساسانیان
دینشاه یاور و سرور دین

ر

نام معنی
راتین بخشنده. یکی از سرداران ادشیر دوم
راد بخشنده
رادمان سخاوتمند. نام سپهدار خسرو پرویز
رادمهر مهربخش. نام سردار داریوش سوم
رادین بخشندگی
رازقی گل سپید، گونه ای انگور
رامتین نام چنگ نواز نامی خسرو پرویز
رامیار کسی که ایزدرام (شادمانی) یاور اوست
رامین نام یکی از فرزندان کیخسرو
رپیتون گاه نیمروزی
رَتوشتَر نام برادر بزرگ اشوزرتشت
رَتوناک دارای بزرگی و سروری یکی از بزرگان هخامنشی
رَخشان تابان،از سرداران داریوش
رَسام نام پیکارنگار بهرام گور

ز

نام معنی
زادان نام پدر شهریار از زرتشتیان کازرون
زامیاد نگهبان زمین
زَریر دارنده جوشن زرین
زنگه از پهلوانان ایرانی در دوره کاووس شاه کیانی
زَواره پهلوانی ایرانی. نام پسر زال و برادر رستم
زیگ راه ستاره شناسی

س

نام معنی
ساسان نام پدر بزرگ ادشیر
سالار پدر زال، پسر نریمان
سام بهدینی از خاندان گرشاسب
سامان نام بزرگ زاده بلخ
سَپرَنگ نام پسر سام
سِپنتا مقدس، ورجاوند
سپند ورجاوند و مقدس. اسفند
سِپهر آسمان
سپهرداد داده یا آفریده آسمان
سپیدار درخت بلند و راست
ستایش خوب گفتن
ستُرگ قوی هیکل، نیرومند
سرافراز سربلند، با افتخار

ش

نام معنی
شادبه از نام های برگزیده
شیرین دخت دختر شیرین
شیما دخترانه ، نامی کردی
شینا قدرتمند ، توانا – نامی کردی
شیرین مطبوع و گوارا
شیوا شیرین بیان ، خوش زبان
شکیبا بردبار
شهاب از اسامی برگزیده
شهداد از اسامی برگزیده
شهرام از اسامی برگزیده
شهران از اسامی برگزیده
شایگان گرانمایه

ف

نام معنی
فرزین از نام های برگزیده
فرشید نورانی تر
فرخ بزرگی و شوکت
فرنوش از نام های برگزیده
فوکا نوعی درخت بید
فوگان نوشیدنی از دانه جو
فریبرز نام پسر کیکاووس
فرزاد از نام های برگزیده
فرزام از نام های برگزیده
فریدون از پادشاهان پیشدادی
فیروز نام هجدهمین پادشاه ساسانی
فولاد از نام های برگزیده

ک

نام معنی
کاچار سر و سامان
کیومرس نام نخستین انسان روی زمین
کیوان نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذر کیوان
کیقباد نام سردودمان و نخستین پادشاه کیانیان
کیانوش نام برادرشاه فریدون پیشدادی
کامران نام دانشمندی زرتشتی اهل شیراز
کاموس نام یکی از سرداران افراسیاب
کاوه نام آهنگر نامی که پادشاهی ذهاک را برانداخت

گ

نام معنی
گیو پهلوان ایرانی
گشواد نام پهلوانی در شاهنامه
گژگین از نام های برگزیده
گشتاسب نام پنجمین پادشاه کیانی
گرگین نام پهلوان نامی ایران
گرایش گرویدن، پیروزی
گودرز نام پسر گیو
گیل گرد و پهلوان

لیست نمونه اسم مناسب و ایده برای ساخت اسم شرکت سه و چهار سیلابی  , عمرانی , ساختمانی , موسسه فرهنگی , خدماتی , هنری , صنعتی , تجهیزات پزشکی , بازرگانی , برنامه نویسی , معماری , حسابداری , مهندسی , برای شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود و موسسات

م

نام معنی
مهرگان جشن ملی ایران
مهرزاد زاده مهر
مهربان نگهبان روشنایی و مهر
مهرپرور از نام های برگزیده
مهرجو از نام های برگزیده
مهر پیکر از نام های برگزیده
مه زاد از نام های برگزیده
میشا نام نخستین مرد در اوستا

چرا انتخاب اسم شرکت مهم است؟

از مواردی که در ابتدای امور برای ثبت شرکت ها مهم تلقی می شود و از بارز ترین بخش های ثبتی به حساب می آید انتخاب بهترین نام برای شرکت است.

اکثریت افراد که ثبت شرکت را انجام می دهند به جهت انتخاب مناسب و زیبا ترین نام برای حرفه خود زمان گذاشته و حتی هزینه های اضافی نیز می کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.

گروهی دیگر به دلیل انتخاب سریع و بدون فکر اسم شرکت در بلند مدت با مشکل روبرو خواهند شد و به همین دلیل اقدام به ثبت نام دیگر در ادامه روند ثبت می کنند.

یک نام مناسب با حرفه و فعالیت برای شرکت باعث ایجاد حس خاص برای شرکت و برند می شود . بنابراین انتخاب نام مناسب از موارد مهم برای ادامه حیات یک حرفه خواهد بود.

اشتراک گذاری