امروز برابر است با :1403-03-05
وصول چک برگشتی

نقد کردن غیر حضوری چک های دیجیتال آغاز شد

معاون فناوری‌ های نوین بانک مرکزی گفت: بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک، چک الکترونیک سایر بانک‌ ها را از طریق ابزارهای بانکی خود به صورت غیر حضوری و الکترونیک نقد می کند.

محرمیان با بیان اینکه زیر ساخت‌ های فنی برای ارایه این خدمت به مشتریان در کل شبکه بانکی فراهم شده است افزود: وقتی اولین بانک این خدمت را ارائه میدهد، سایر بانک‌ ها هم برای نقد کردن غیر حضوری چک دیجیتال اقدام می کنند. نقد شدن غیر حضوری چک الکترونیک در جهت مراجعه نکردن مشتریان به بانک‌ ها انجام می شود.

منبع: خبر آنلاین

اشتراک گذاری