امروز برابر است با :1403-03-05

متقاضیان مسکن ملی حتما بخوانند

آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران پرند در گفتگو با بیان اینکه هدف دولت آن است که آن بخش از مردم که صاحب مسکن نیستند را خانه دار کنند و با توجه به آنکه این روش و اقدامات برای دولت گران تمام می شود بنابر این تمامی اهداف دولت آن است که در اجرای این طرح سوداگران مسکن را حذف و مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد افزود: در این طرح با توجه به آنکه قیمت زمین برای متقاضیان حذف می شود بناب راین تمام تلاش بر این اساس است که مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد.

متقاضیانی که در این طرح ثبت نام کرده اند در حال حاضر هیچ قرارداد مشخصی در دست ندارند و تنها در اولویت تخصیص پروژه قرار گرفته اند و اگر متقاضیان در طول روند اجرای پروژه امکان تامین منابع مالی خود را نداشته باشند ناچار مجبور به جا به جایی و یا حذف متقاضیان هستیم بنابراین خرید و فروش امتیاز پروژه های نهضت ملی مسکن ممنوع است.

صیادی بیان کرد: خرید و فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن کار اشتباهی است و به هیچ عنوان متقاضیان این اقدام را انجام ندهند و اگر قصد انجام این اقدام را داشته باشند برای سایر پروژه های مسکونی تنها از طریق قانون پیش فروش مسکن انجام دهند که برای این اقدام هم تشریفات خاص خود را دارد.

منبع: بانک اول

اشتراک گذاری