امروز برابر است با :1403-03-26

فال قهوه جمعه 4 خرداد 1403 برای شما چه می بیند

فال قهوه یکی از عناصر جذاب و رمزآلود فرهنگ ماست. هنر خواندن فال قهوه، هم طرفداران زیادی دارد و هم خود یک هنر بسیار زیباست.یک فنجان قهوه و فال قهوه می‌ تواند جاذبه‌ ای معنوی و جادویی به زندگی ما ببخشد.در هر قطره قهوه، یک اسرارنامه پنهان و رمزآلود خواندن فال محتوم است.

فروردین :

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام و خوش.

اردیبهشت :

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با اقوام صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می کنید.

خرداد :

کاسه : رزق و روزی یعنی وضعی مالی رو به بهبود.

تیر :

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج و مشارکت.

مرداد :

ابر باران زا : تغییرات و نزول برکت به گذشتن و عبور از سختی ها.

شهریور :

بسته : رهائی از گرفتاری و نگرانی به مروز زمان برطرف خواهد شد.

مهر :

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور و شب نشینی باشکوه .

آبان :

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت مسافرت دریائی.

آذر :

آب فشان : موفقیت و شادی در آیند نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

دی :

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق می یابد.

بهمن :

تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است و در یک دعوا فاتح شدن.

اسفند :

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شما می آید و ناراحتی ها برطرف می شود و به معنای نذر است.

اشتراک گذاری