امروز برابر است با :1403-05-02
وصول چک برگشتی

شرایط عدم پرداخت موقت وجه چک این موارد هستند

برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌ الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادر کننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک ، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادر کننده انجام پذیرد.

صاحب حساب جاری در موارد زیر می تواند درخواست عدم پرداخت موقت وجه چک را به بانک ارائه نماید.

در صورت ارائه این درخواست مکلف است ظرف یک هفته شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم،و رسید تقدیم شکایت را به بانک مربوطه ارائه نماید:

۱-مفقود شدن چک

۲-تحصیل چک از طریق کلاهبرداری

۳-تحصیل چک از طریق خیانت در امانت

۴-تحصیل چک از طریق سرقت

۵-تحصیل چک از طریق جرایم دیگر

مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، اگر دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ چک، وجه آن را مطالبه نکند و آن را برگشت نزند، دیگر نمی تواند علیه ظهر نویس طرح دعوی کند.

البته بایستی توجه داشت، این محدودیت زمانی تنها مربوط به ظهر نویس (کسی که با امضای پشت چک آن را به دیگری منتقل نموده) می باشد و در مورد ضامن (کسی که با امضای پشت چک پرداخت وجه آن را ضمانت کرده) چنین محدودیتی وجود ندارد.

منبع:بانک اول

اشتراک گذاری