امروز برابر است با :1403-04-26

این نشانه ها می گویند شریک عاطفی تان بهترین دوست شماست

آیا شریک عاطفی تان خود را به خوبی می شناسید و بر عکس آن چطور؟ هیچ نیازی به تظاهر کردن یا سانسور کردن خود نیست. شما می توانید خود واقعی تان باشید، بدون اینکه ترسی از قضاوت شدن داشته باشید.

نشانه هایی شناخت شریک عاطفی

اعتماد

اعتماد سنگ بنای یک رابطه عاطفی مستحکم است و از منظر روانشناختی، ترکیب پیجیده ای از صداقت، قابلیت اعتماد و آسیب پذیری است. اعتماد عمیقی میان تان برقرار است و از نشان دادن وجه آسیب پذیر خود به یکدیگر واهمه ندارید.

اگر اعتماد برقرار باشد، فصای امنی به لحاظ عاطفی برای هر دوی طرف رابطه ایجاد می شود. نشان دادن وجه آسیب پذیر خود می تواند ترسناک باشد، اما اگر شریک عاطفی تان بهترین دوست تان هم باشد، این کار برایتان به چیزی طبیعی تبدیل می شود که به طور خودکار آن را انجام می دهد.

یکدیگر را قضاوت نمی کنید

گفتگوی مؤثر ستون اصلی یک رابطه عاطفی سالم است. روانشناسان بر اهمیت ابراز راحت و بی پرده ی احساسات و افکار خود در رابطه عاطفی تأکید کرده اند، امری که به طرفین رابطه امکان درک و همدلی با یکدیگر را می دهد.

اگر شریک عاطفی تان بهترین دوست تان هم باشد، هیچ موضوعی نیست که شما و او نتوانید درباره ی آن با یکدیگر صحبت کنید و در ابراز افکار و احساسات خود برای یکدیگر به مهارت رسیده اید.

زبان مخفی میان شما و شریک عاطفی تان خنده است

خنده موجب آزاد شدن هورمون شادی بخش اندورفین می شود و به همین دلیل باعث شکل گیری تداعی های مثبت در شما در مورد شریک عاطفی تان می شود.

خندیدن با یکدیگر باعث نزدیکی عاطفی و مستحکم شدن پیوند میان شما و شریک عاطفی تان هم می شود، امری که هر دوی شما را در برابر فراز و نشیب های رابطه عاطفی مصون نگه می دارد.

گوش شنوای یکدیگر هستید

پیوند عاطفی موجود آزاد شدن اکسی توسین یا همان هورمون عشق می شود، امری که باعث ایجاد احساس امنیت و تعلق می گردد.

وقتی به لحاظ عاطفی حامی یکدیگر باشید، پیوند عمیقی و بادوامی میان تان شکل می گیرد. شما تنها در زمان شادی کنار یکدیگر نیستید، بلکه در زمان سختی و غم هم حامی همدیگر هستید، حمایتی عاطفی عاری از هر گونه قضاوت.

چالش ها را باهم پشت سرمی گذارید

داشتن همکاری و کار تیمی در رابطه عاطفی در موفقیت آن نقش دارد. روانشناسان بر اهمیت داشتن یک هدف مشترک و همکاری با یکدیگر به سوی اهداف مشترک خود در رابطه عاطفی تأکید کرده اند. اگر شریک عاطفی تان بهترین دوست تان هم باشد، شما و او مثل یک به دل چالش ها می زنید.

سرگرمی ها و علائق مشابهی دارید

درست است که می گویند در بحث روابط عاطفی، این تفاوت ها است که آدم ها را جذب یکدیگر می کند، اما اگر به دنبال یک رابطه ی بلند مدت و بادوام باشید، شباهت های شما و شریک عاطفی تان باید بیشتر از چیزی باشد که تصور می کنید.

و اگر شریک عاطفی تان بهترین دوست تان هم باشد، شما و او مثل دو قطعه ی پازل هستید که کاملاً به یکدیگر می خورند.

اشتراک گذاری