امروز برابر است با :1403-03-03

اگر این کار را انجام دهید یارانه‌ شما قطع می‌ شود؟

بخشی از گردش مالی حساب‌ های شخصی بعضی افراد یارانه‌ بگیر مربوط به تن خواه شرکت‌ ها بوده که ضروری است این گردش مالی با حساب شرکت باشد تا افراد از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف نشوند.

سال گذشته سرمایه دهک‌ های مختلف دو بار مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان درآمد خانوار رصد شد. با افزایش حجم سرمایه در نوبت‌ های ارزیابی سطح درآمدی خانوارها برخی از فهرست دریافت یارانه حذف می‌ شوند.

بخشی از گردش مالی بعضی افراد مربوط به تن خواه شرکت‌ های آنها بوده که عموماً ماهانه مبلغی برای هزینه کرد ماهانه از سوی مدیریت به حساب شخصی این افراد واریز می‌ شود. این امر حجم سرمایه و گردش مالی حساب شخصی افراد را افزایش داده و منجر به حذف آنها از فهرست دهک‌ های مشمول یارانه می‌ شود؛ بنابراین لازم است این گردش مالی با حساب شرکت و حق برداشت تن خواه بگیران انجام شود.

امسال پیش از شهریور میزان درآمد و حجم سرمایه خانوارها مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار می‌ گیرد و بخشی از خانوارها با افزایش ارزش ریالی اموال از فهرست یارانه بگیران حذف شده و بعضی هم ممکن است جابجایی دهک برای آنها اتفاق بیفتد.

منبع: خبر آنلاین

اشتراک گذاری