امروز برابر است با :1402-07-07

تمیز کردن لکه لاک و رنگ از روی فرش